Wrap master Class logo

Artikel 1: Algemeen

 1. Op al onze offertes, werkzaamheden, diensten en betalingen van Wrap Masterclass zijn de navolgende algemene voorwaarden

van toepassing.

 1. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten alle tijden boven die van de koper, ongeacht of de voorwaarden van dekoper in strijd zijn met of afwijken van de algemene voorwaarden opgesteld door Wrap Masterclass.
 1. Bij voldoen van een betaling is er ook direct akkoord gegaan met de door Wrap Masterclass opgestelde voorwaarden.
 2. Wrap Masterclass is de handelsnaam van “The Wrap Group Europe BV” met KvK nummer 201.09.085 te Breda

Artikel 2: Offertes

 1. De via de mail gestuurde prijzen van Wrap Masterclass, zijn geen offertes maar prijsindicaties
 2. Voor een concrete offerte dient Wrap Masterclass het voertuig of object vooraf gezien en gekeurd te hebben.
 3. Offertes worden uitsluitend op verzoek gemaakt en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen en dit uitdrukkelijk is vermeld in de offerte.
 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven of overeengekomen.
 2. Een offerte is nog geen opdrachtbevestiging, deze zal volgen na goedkeuring van de offerte via e-mail, of een schriftelijke

verklaring.

 1. Wrap Masterclass neemt geen telefonische opdrachten aan, opdrachten dienen schriftelijk te worden bevestigd en bevestigd met een aanbetaling voordat de opdracht definitief vastgesteld wordt.

Artikel 3: Betalingen

 1. Regel is dat de opdracht ingepland wordt nadat de aanbetaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling gebeurt bij het inplannen van de afspraak via de website Mollie payment of via de bank.
 1. In het geval dat Wrap Masterclass een factuur stuurt, dient de aanbetaling van 100% per omgaande (binnen 24u) te gebeuren om de afgesproken inboekdatum vast te leggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij uitblijven van een directe aanbetaling van 100% (binnen 24u) vervalt de afspraak.
 1. Wrap Masterclass is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Wrap Masterclass hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur.
 1. In behandeling genomen reclamaties en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 4: Opleiding

 1. Wrap Masterclass biedt de mogelijkheid om zelf uw voertuig van een wrap te voor zien voorzien onder begeleiding van de instructeurs. Het gebruik van een eigen voertuig is geheel voor eigen risico, Wrap Masterclass aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hier voor.
 2. Tijdens de training kan er met door de klant geleverde producten gewerkt worden, echter geven wij geen garantie op deze producten.
 3. Voor elke cursus plaats, wordt een aanbetaling gevraagd, dit is 100% van het totaalbedrag. Zodra de aanbetaling is ontvangen wordt de cursus plaats definitief ingepland. Wanneer de klant zijn afspraak niet nakomt of niet op de overeengekomen datum en tijd aanwezig is (of wanneer de klant zijn opleiding wenst te annuleren) voor de geplande datum verliest de klant zijn betaling. (Wil de klant de opleiding op een andere dag plannen kan dit alsnog). Zijn aanbetaling zal als dekking voor de gereserveerde cursus plaats, verloren tijd/ marge/ omzet. In geval er naast de cursusdag ook sprake is van reservering van producten bent u verplicht om alle door ons aangekochte producten af te nemen die in de overeengekomen opdracht vermeld staan, deze worden niet verrekend met de aanbetaling.
 4. Tarieven op onze offertes zijn altijd incl. BTW en zijn excl. eventueel bestelde producten.
 5. Om onze cursus te verbeteren, promoten en om naslagwerk te maken, maken wij voor, tijdens en na de cursus foto’s en video’s . Deze foto’s en video’s kunnen worden gepresenteerd via onze sociaal media en website tenzij.

Artikel 4: Schade

 1. Bij de cursus en oefeningen op de voertuigen blijft er altijd risico op beschadiging van een voertuig. Wij werken uiteraard met alle zorgvuldigheid, mocht er onverhoopt toch iets gebeuren zal in overleg met onze schadeverzekering en de verzekeringsexpert een expertise worden verricht. Op deze manier zal worden vastgesteld hoe de schade is ontstaan en hoe snel het kan worden hersteld.  Wrap Masterclass is niet aansprakelijk voor het regelen van vervangend vervoer en derving van inkomsten d.m.v. het voorval.
 1. Alle eventuele schade en problemen dienen direct bij Wrap Masterclass bekend gemaakt te worden zodat hier een oplossing voor gezocht kan worden
 2. Als de eigenaar van het voertuig bij schade eventuele herstellingen door een derden laat herstellen, kan er aan Wrap Masterclass geen enkele aansprakelijkheid gesteld worden.

Artikel 5: Garantie en kwaliteit

 1. Wrap Masterclass staat in voor een hoge kwaliteit van de door ons geleverde werkzaam en/of diensten.
 2. Op geleverde producten wordt minimaal 24 maanden fabrieksgarantie verleend. Dit is derhalve afhankelijk van de geleverde folie.
 3. Wij blijven na de cursus nog altijd bereikbaar voor eventuele vragen en hulp om de voortgang te bevorderen.
 4. Bij calamiteiten tijdens de uitvoering van een wrap door een cursist in eigenbeheer van deze cursist, kan de cursist een beroep doen op onze expertise en zal er tegen een gereduceerd uur tarief extra uitleg en hulp kunnen vragen.

Artikel 6: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Wrap Masterclass aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welkedirect of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product
 2. Wrap Masterclass is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten, welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties uit de gebruikershandleiding.
 3. Verder aanvaardt Wrap Masterclass geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig handelen tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook.

Artikel 7: Overmacht

 1. Indien Wrap Masterclass door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode.
 2. Indien de overmacht één maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Wrap Masterclass als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Wrap Masterclass zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Algemene voorwaarden 2021

voorwaarden van Wrap Masterclass.

×

Wrap Masterclass

×